pl en rucrfrde it  

 • ban7.jpg
 • ban2.jpg
 • ban5.jpg
 • ban4.jpg
 • ban6.jpg
 • ban1.jpg
 • ban3.jpg
Dofinansowanie

W zwizku z rosncym zainteresowaniem odnawialnymi rdami energii gminy dofinansowuj tego typu inwestycje dla klientw indywidualnych - jest to nawet 40% inwestycji. Ponadto mona si ubiega o niskooprocentowany (1% w skali roku) kredyt do 100% wartoci inwestycji w Banku Ochrony rodowiska na okres 5 lat.

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy dopaty do kredytw na kolektory soneczne na lata 2010-2012. O dopat stara si mog klienci indywidualni oraz wsplnoty mieszkaniowe, a kwota dofinansowania wynosi bdzie do 45% kredytu bankowego.

Zasady udzielania kredytw ze rodkw bankowych z dotacj NFOiGW na czciow spat kredytw na kolektory soneczne.


Beneficjenci/Kredytobiorcy

 • osoby fizyczne posiadajce prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, ktremu suy maj zakupione kolektory soneczne,
 • wsplnoty mieszkaniowe instalujce kolektory soneczne na wasnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych),

z wyczeniem odbiorcw ciepa z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepej wody uytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.


Przedmiot kredytowania:

 • zakup i monta kolektorw sonecznych do ogrzewania wody uytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.


Koszty kwalifikowane:

 • koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwizania technologicznego dotyczcego montau instalacji do przygotowania ciepej wody uytkowej sporzdzonego lub zatwierdzonego przez osob posiadajc uprawnienia do projektowania;
 • koszt nabycia nowych instalacji kolektorw sonecznych (w szczeglnoci: kolektora sonecznego, zasobnika, przewodw instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
 • koszt zakupu ciepomierza speniajcego normy PN EN 1434;
 • koszt montau kolektora sonecznego;
 • podatek od towarw i usug (VAT), z zastrzeeniem, e jeeli Beneficjentowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego lub ubiegania si o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Dodatkowe uwagi:

 • Dofinansowaniem mog by objte koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu budowlano-wykonawczego) poniesione od daty zoenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotacj
 • Przedsiwzicie nie moe by zakoczone przed zawarciem umowy kredytu;
 • Jeeli kolektor soneczny nie moe by uznany za koszt kwalifikowany, rwnie pozostae koszty przedsiwzicia uznaje si za niekwalifikowane;
 • Dotacja wynosi 45% kapitau kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztw kwalifikowanych przedsiwzicia.


Kwota kredytu:

 • Kwota kredytu moe przewysza wysoko kosztw kwalifikowanych. Dotacj objta jest wycznie cz kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsiwzicia. Wysoko kredytu z dotacj wynosi do 100% kosztw kwalifikowanych przedsiwzicia, z zastrzeeniem, e jednostkowy koszt kwalifikowany przedsiwzicia nie moe przekroczy 2 500 z/m2 powierzchni cakowitej kolektora;
 • Realizacja kredytu nastpuje w formie bezgotwkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zlece patniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dbr i usug;
 • Kredyt z dotacj nie moe by udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta dziaalnoci gospodarczej;
 • Kredytobiorca zobowizany jest do uiszczania nalenego podatku dochodowego od udzielonej dotacji NFOiGW.


Postpowanie przy udzielaniu dotacji NFOiGW na czciowe spaty kapitau kredytu bankowego.

1) Wnioski o dotacj NFOiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane s przez Bank, ktry ma zawart z NFOSiGW umow o wsppracy. Formularze wnioskw udostpnia Bank.

2) Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsiwzicia, Kredytobiorca wystpuje do Banku o wypacenie dotacji poprzez zoenie protokou ostatecznego odbioru przedsiwzicia oraz innych dokumentw okrelonych w umowie kredytu.

3) Spata czci kapitau kredytu nastpuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOiGW na podstawie wystpienia Banku potwierdzajcego zrealizowanie przedsiwzicia.


Firma SKORUT Systemy Solarne zaprasza zainteresowanych dotacjami Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska do kontaktu ? profesjonalnie wyszkoleni pracownicy firmy SKORUT wespr Pastwa w procesie pozyskiwania dotacji.

Oferujemy: 
1. Kompleksowe przygotowanie dokumentacji niezbdnej do uzyskania dotacji;

2. Przygotowanie projektu instalacji solarnej w przypadku obiektw instalacji nie wymagajcych pozwolenia na budow (monta kolektorw zarwno na dachu, jak i urzdze wolnostojcych)

3. Przygotowanie indywidualnego projektu budowlano-wykonawczego.